Document de prezentare

Prezentul document este parte componenta, integranta si obligatorie a Contractului de Servicii de Investitii Financiare incheiat intre SSIF Confident Invest Bucuresti SA, in calitate de Intermediar, si Titularul de cont ("Clientul"); acest document va fi publicat si poate fi consultat pe pagina de internet (www.confidentinvest.ro) a societatii, iar Clientul intelege ca este datoria sa de a consulta aceasta pagina pentru a lua la cunostinta despre adaugirile si completarile ulterioare survenite in prezentarea societatii, ce vor fi facute publice la adresa mentionata sau prin alta modalitate ce va fi comunicata public. Comunicarea va fi efectuata, de regula, in limba romana, iar frecventa rapoartelor catre client va fi efectuata cel putin la nivelul minimal stabilit de Regimul Juridic Aplicabil.
1. DATELE DE IDENTIFICARE:
Societatea de Servicii de Investitii Financiare CONFIDENT INVEST BUCURESTI SA este constituita ca societate pe actiuni, persoana juridica romana, avand un capital social de 500.250 Lei.
Activitatea este axata pe servicii catre clienti romani persoane fizice, fara a exclude celelalte tipuri de clienti.

Cod Unic de Inregistrare : 8057584 ; Nr. ORC : J40/10309/24.11.1995 ; Sediul Central : Bucuresti, sector 3, str. Nerva Traian, nr.7, bl. M66, sc 2,tronson 2/4, parter, cod postal 031042;
Agentii: Lista Agentiilor SSIF poate fi consultata pe pagina de internet www.confidentinvest.ro
Banca de Decontare : BRD, MCC, IBAN Clienti RO84BRDE450SV96524054500
Telefon / Fax (Romtelecom) : +4021.320.21.02 +4021.320.21.03;
E-mail: contact@confidentinvest.ro ; Pagina web: www.confidentinvest.ro ; www.confidentinvest.eu

SSIF isi desfasoara activitatea prin Agenti pentru Servicii de Investitii Financiare la sediul central si la sediile secundare autorizate.
2.AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE:
Autorizatia de functionare a SSIF CONFIDENT INVEST BUCURESTI SA - Decizia nr.1939/24.06.2003, Nr de inscriere in Registrul CNVM: PJRO/SSIF/400026 din data 08.05.2006. Autorizatia este emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu adresa de contact in Splaiul IndependenĊ£ei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti; Fax: 021.659.60.51 / 021.659.64.36; office@asfromania.ro (www.asfromania.ro), care reprezinta si autoritatea de supraveghere competenta.
3.PROTEJAREA ACTIVELOR CLIENTILOR:
SSIF CONFIDENT INVEST BUCURESTI SA va depozita activele clientilor doar in conturi deschise la banci de decontare si depozitare cu rating ridicat si stabile financiar. Fondurile si instrumentele financiare ale clientilor nu vor fi detinute de un tert decat la solicitarea expresa a clientului sau daca Regimul Juridic Aplicabil prevede acest lucru expres.
De asemenea, SSIF este Membru Fondator al Fondului de Compensare a Investitorilor, care va compensa in mod egal si nediscriminatoriu orice client de retail al SSIF, in limita unui plafon gradual, dupa cum urmeaza:
  • pana la 31.12.2008: echivalentul in lei a 7.000 Euro/investitor individual;
  • pana la 31.12.2009: echivalentul in lei a 9.000 Euro/investitor individual;
  • pana la 31.12.2010: echivalentul in lei a 11.000 Euro/investitor individual;
  • pana la 31.12.2011: echivalentul in lei a 15.000 Euro/investitor individual;
  • pana la 31.12.2012: echivalentul in lei a 20.000 Euro/investitor individual;
4.CONFLICTUL DE INTERESE:
SSIF CONFIDENT INVEST BUCURESTI SA este detinuta in proportie de peste 95% de SC Electromontaj SA, persoana juridica romana cu capital integral privat, in care nici un actionar nu detine pozitie de control. SC Electromontaj SA este lider national si zonal in constructia de linii electrice de medie si inalta tensiune, reprezentata de sucursale in toate regiunile importante din Romania, precum si in Cipru, Iordania, Emiratele Arabe Unite si in alte state din Orientul Mijlociu.
In privinta societatilor listate, Grupul Electromontaj are un interes major si poate intra in conflict de interese cu clienti ai SSIF Confident Invest Bucuresti SA in ceea ce priveste actiunile SC Iproeb SA Bistrita, SC Electroconstructia ELCO SA Pitesti si SC Electroconstructia ELCO SA Suceava. De asemenea, SSIF a dezvoltat proceduri interne de evitare a conflictului de interese si reguli de derulare a tranzactiilor persoanelor relevante, care pot fi consultate la cererea adresata ASIF de legatura al clientului.
5.SERVICIILE DE INVESTITII SI CONEXE AUTORIZATE:
SSIF este autorizata si poate derula:
  1.  servicii principale (servicii si activitati de investitii):
   a).  preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
   b).  executarea ordinelor in numele clientilor;
   d).  administrarea portofoliilor;
   e).  consultanta de investitii;
   g).  plasamentul de instrumente financiare fara un angajament ferm;

  2. servicii conexe:
   a).  pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor;
   c).  consultanta acordata entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile unor entitati;
   d).  servicii de schimb valutar in legatura cu activitatile de servicii de investitii prestate;
   e).  cercetare pentru investitii si analiza financiara sau alte forme de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;
   g).  serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile conexe de tipul celor prevazute la pct.1 si 2 lit. a), c), d) si e) legate de activul suport al urmatoarelor instrumente derivate, in cazul in care acestea sunt in legatura cu prevederile privind serviciile de investitii si conexe:
    g.1  optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi decontate in fonduri banesti la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere);
    g.2  optiuni, contracte futures, swap-uri si alte contracte derivate in legatura cu marfuri si care pot fi decontate fizic, cu conditia sa fie tranzactionate pe o piata reglementata si/sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;     g.3  optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse in categoria celor de la lit. f) si neavand scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor in marja in mod regulat;
    g.4  optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si orice alte contracte derivate in legatura cu variabile climatice, navlu, aprobari pentru emisii de substante sau rate ale inflatiei ori alti indicatori economici oficiali, care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere), precum si orice alte contracte derivate in legatura cu active, drepturi, obligatii, indici sau indicatori, neincluse in prezenta definitie, care prezinta caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare si sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri in marja in mod regulat.
6. INSTRUMENTE FINANCIARE. CARACTERISTICI:
Strategiile avute in vedere de SSIF in cadrul serviciilor de administrare de portofoliu sunt stipulate in Anexa corespunzatoare a Contractului si vizeaza obtinerea valorii maxime a raportului profit / risc.
Este in general acceptat ca investitiile cu grad de risc scazut sunt reprezentate de depozitele bancare si de obligatiunile de trezorerie emise de Ministerul de Finante, cele cu nivel mediu de risc sunt obligatiunile corporatiste si municipale, iar cele cu nivel ridicat de risc si grad crescut de volatilitate sunt reprezentate de investitiile in actiuni si instrumente financiare derivate. Confident Invest Bucuresti si Clientul agreeaza ca intentia de a investi in oricare din tipurile de instrumente financiare enumerate, reprezinta implicit acceptul Clientului pentru nivelul respectiv de risc.

Dintre societatile listate, gradul de risc asociat investitiei scade odata cu importanta categoriei de listare a emitentului valorilor mobiliare, intelegand prin aceasta ca riscul sistemic minimal se obtine la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti iar actiunile listate pe o piata reglementata sunt mai putin volatile, fara ca aceasta sa insemne o incitare in a investi in respectivii emitenti, iar riscul maximal se situeaza la nivelul emitentilor listati pe sistemele alternative de tranzactionare, si a sistemelor de tranzactionare fara limita a pretului zilnic. SSIF atrage atentia asupra efectului de levier in situatia contractarii de catre client a imprumuturilor in vederea investirii sau in situatia tranzactiilor utilizand marjele si asupra posibilitatii pierderii totale a investitiei utilizand aceste metode. De asemenea, ca urmare a tranzactiilor cu astfel de instrumente financiare, clientul poate dobandi angajamente financiare sau alte obligatii, inclusiv contingente, suplimentare fata de costul dobandirii instrumentelor financiare. Investitia in instrumente financiare derivate se efectueaza, de regula, prin completarea unei marje.

SSIF Confident Invest Bucuresti SA atentioneaza clientii proprii sau potentialii clienti ca investitiile ce urmeaza a fi efectuate trebuie sa se bazeze exclusiv pe datele financiare publice raportate de societatea emitenta si ca investitiile bazate pe informatii confidentiale, zvonuri sau informatii neverificate sunt ilegale si/sau riscante.
De asemenea, atragem atentia clientilor si potentialilor clienti ca performantele trecute ale unui emitent nu reprezinta o garantie a castigurilor viitoare, iar aprecierea riscului asociat unui emitent trebuie sa tina seama de contextul global, regional, national, sectorial si individual al acestuia.
7. TRADING VENUES:
SSIF Confident Invest Bucuresti SA este autorizata sa deruleze operatiuni pe piata de capital din Romania si efectueaza tranzactii la Bursa de Valori Bucuresti si pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de aceasta. Societatea vizeaza, daca va fi cazul (la solicitarea clientilor), orice alt sistem alternativ de tranzactionare sau piata reglementata, in conditiile obtinerii celei mai bune executii pentru client, precizand aceasta in raportul de confirmare.
SSIF va utiliza deasemenea, tranzactionarea instrumentelor financiare listate pe pietele internationale, admise la tranzactionare si pe pietele romanesti. Sistemele de decontare utilizate vor fi cele puse la dispozitie de pietele reglementate si de depozitarul central, si pot fi reprezentate de sisteme de decontare pe baza neta si sisteme de decontare pe baza bruta. In cazul sistemelor de decontare pe baza bruta, SSIF va disponibiliza activele clientului doar ulterior decontarii acestora.
8. COMISIOANE, TAXE SI IMPOZITE ASOCIATE:
Comisioanele aplicate reprezinta de regula un procent din valoarea tranzactiei sau o taxa pe valoarea contractului pentru conturile in care SSIF intermediaza tranzactii pe pietele spot sau pe pietele de instrumente financiare derivate, la care se adauga un procent din profitul inregistrat in cazul in care SSIF administreaza discretionar contul clientului, si sunt negociate cu ASIF al clientului si prevazute in contractul de intermediere/administrare de portofoliu. Comisioanele astfel negociate reprezinta de regula costul total al clientului in relatia cu SSIF, iar alte costuri pot sa apara doar la solicitari suplimentare exprese ale clientului sau in situatiile in care, in functie de sistemul de compensare-decontare utilizat, se aplica o taxa proportionala cu valoarea activelor financiare aflate in proprietatea Clientului. Comisioanele mai sus mentionate includ comisioanele bancare, taxele de piata si taxele de transfer de actiuni. Plata comisionului se va face prin retinerea acestuia la momentul tranzactiei sau la executarea contractului de administrare de portofoliu. Impozitele se calculeaza, retin si vireaza de catre SSIF, dupa caz, in conformitate cu prevederile incidente ale Codului Fiscal.
9. CONTROLUL INTERN:
Departamentul de Control Intern al societatii este reglementat prin Regulamentele CNVM, iar biroul se afla la sediul central al societatii. Controlul Intern este asigurat de dna. Elisabeta Corcan, autorizat de ASF prin Decizia nr. 592/23.06.2011. Orice reclamatie poate fi redactata si depusa la biroul acesteia, in Condica de Reclamatii. Reclamatiile se vor depune de preferinta personal, nu inainte de a incerca solutionarea pe cale amiabila a conflictului, dar sunt acceptate si reclamatiile prin fax sau email la adresa elisabeta.corcan@confidentinvest.ro care contin datele de identificare ale petentului, telefon si fax.
10. ELEMENTE MINIME NECESARE DERULARII OPERATIUNILOR:
De regula, operatiunile derulate pentru clienti sunt reprezentate de tranzactii de vanzare - cumparare in numele si pe contul acestora. In cazul vanzarii de valori mobiliare clientul are obligatia transferului prealabil al actiunilor la dispozitia SSIF, iar in cazul cumpararii a avansarii sumelor necesare decontarii tranzactiilor. In cazuri speciale, in situatia utilizarii sistemelor de compensare-decontare pe baza bruta, SSIF poate solicita clientului avansarea fondurilor necesare decontarii inainte de efectuarea tranzactiei si poate bloca utilizarea activelor clientului pana la realizarea decontarii acestora. In cazul tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, este obligatorie constituirea marjei initiale si a completarii marjelor de mentinere. Nu exista cheltuieli legate de deschiderea si mentinere contului de instrumente financiare.
11. MODALITATI DE COMUNICARE:
Instructiunile Clientului si rapoartele SSIF vor fi transmise exclusiv pe un suport durabil, la alegerea clientului si in conformitate cu prevederile contractului si anexelor acestuia. Prin suport durabil se intelege, dar fara a se limita la, Sistem de Tranzactionare Online pus la dispozitie de SSIF, hartie, telefon, fax. Atunci cand confirmarile si rapoartele catre client nu sunt disponibile online, SSIF se obliga sa le transmita clientului prin orice metoda solicitata de acesta in contract, dar cel putin prin stocarea la sediul la care activeaza ASIF de legatura al clientului.
12. ADMINISTRAREA DE PORTOFOLIU:
In cazul administrarii portofoliilor pe baza discretionara, totala sau restrictiva, evaluarea portofoliului clientului va fi efectuata trimestrial de catre departamentul specializat al SSIF. Eventuala delegare a administrarii portofoliului se va efectua numai cu acordul clientului. Evaluarea performantei portofoliului se va face fata de valoarea indicelui compozit a pietei si tinand cont de inflatie si evolutia monedei euro. Tipurile de instrumente financiare, tranzactii, obiectivele administrarii, limitarile si orice alte restrictii vor fi inserate in cuprinsul contractului.
 
         
Copyright © 2019 Confident Invest Bucuresti S.A. Toate drepturile rezervate.
Termeni de utilizare | Procedura reclamatii